Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona również przez cudzoziemców, prawo dopuszcza również możliwość istnienia, założenia spółki, będącej cudzoziemcem. Taki status zobowiązuje do wypełnienia szeregu obowiązków prawnych. Co do zasady status spółki ustalany jest na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24 marca 1920 roku.

Kiedy spółka jest cudzoziemcem?

Zgodnie z treścią artykułu pierwszego wspomnianej ustawy cudzoziemcem jest zarówno osoba fizyczna nie mając polskiego obywatelstwa jak i osoba prawna z siedzibą za granicą, a także spółka osób wymienionych nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada siedzibę za granica i została utworzona na mocy przepisów obcego państwa. Ponadto cudzoziemcem jest również osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kontrolują osoby bądź spółki cudzoziemcy w rozumieniu ustawy.

Formalności związane z rejestracją spółki cudzoziemca

Obecnie rejestracja spółki odbywa się przy pomocy systemu teleinformatycznego za wyjątkiem spółki cudzoziemca, której warunki formalne nie są dostosowane w systemie i wymagają złożenia specjalnego oświadczenia. Dokument składa się dopiero wtórnie na wezwanie uzupełnienia wniosku przez właściwy organ rejestracyjny. Tym samym rejestracja spółki cudzoziemca nie jest możliwa w jeden dzień jak bywa to standardem dla spółek krajowych. Wezwanie wystawia referendarz wydziałowy KRS. Warto dodać, że oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem składać winna każda spółka, nie tylko ta nim będąca.

Oświadczenie – wzór

Oświadczenie czy dana spółka jest cudzoziemcem dotyczy art. 19 ustawy o KRS. Jeżeli spółka spełnia przesłanki do bycia cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości musi oświadczyć również czy jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem nieruchomości usytuowanych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne oświadczenie wyżej wspomniane winno być złożone nie tylko w chwili zakładania, rejestrowania spółki, ale także przy każdej zmianie w KRS.

Jak zatem powinno wyglądać oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem. Wzory dokumentu znaleźć można na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Konstrukcja dokumentu jest bardzo prosta. Poza datą, miejscem sporządzenia oraz danymi podmiotu składającego oświadczenie dokument musi posiadać treść oświadczenia, iż spółka jest bądź nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości z 24 marca 1920r. W imieniu spółki oświadczenie składa zarząd, który również podpisuje dokument. Jeśli spółka jest cudzoziemcem musi również w tym samym dokumencie oświadczyć, czy posiada w rozumieniu ustawy nieruchomości na terytorium RP. Dokument zatem nie jest skomplikowany ani rozbudowany. Jeżeli zawiera wszystkie elementy formalne może być sporządzony w dowolnej formie graficznej. Warto pamiętać także o umieszczeniu w oświadczeniu adresata jakim jest stosowny wydział Krajowego rejestru Sądowego. Pismo winno być złożone zgodnie z procedurą obowiązującą spółki w pozostałych sprawach urzędowych.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *